วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

"ผอ.ของเรา" ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล เป็นวิทยากรอบรม หัวข้อ "ทักษะกระบวนการคิดสู่คุณภาพผู้เรียน"

 

         ในการอบรมเชิงปฏฺบัติการ โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐ "บูรพา" ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2555 ณ ชื่นวาริน รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น