วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553

กฎ ก.ค.ว่าด้วยการสั่งพักราชการฯ

กฎ ก.ค.ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ดาวน์โหลดที่นี่

คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปก
คำนำ-สารบัญ
บทที่ 1 บททั่วไป
บทที่ 2 วินัยและการรักษาวินัย
บทที่ 3 การดำเนินการทางวินัย
บทที่ 4 การพิจารณาความผิด การกำหนดโทษ และการลงโทษ
บทที่ 5 การออกจากราชการ
บทที่ 6 การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
บทที่ 7 การอุทธรณ์
บทที่ 8 การร้องทุกข์
บรรณานุกรม
ภาคผนวก


รวมทั้งหมด(zip_8MB)