วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

การรับสมัครนักเรียน

รับสมัคร ม.1, ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)
   - 15 - 19 มี.ค. 55 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
      (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
รับสมัคร ม.1, ม.4 (จากโรงเรียนอื่น) 
    - 30 เม.ย. - 3 พ.ค. 55  เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
        (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
รับสมัคร ม.4 โรงเรียนเดิม(ว.จ.ว.)
    -  4-31 ม.ค. 55 ประกาศโควตา 10 ก.พ.55