วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ(ม.1,ม.4)

ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัว ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ในวันที่ 1 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ถ้านักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์